• GSM:
  •  0533 934 17 62
  • Çalışma Saatleri:
  •  Pazartesi-Cuma 09:00 - 19:00 / Cumartesi 09:00 - 15:00

Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması


Değerli Ziyaretçimiz

Bu beyan kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu,  Park Yaşam Ofisleri Yalı Mah. 6523 Sok. No:32/A Kat:4 Daire:410 Karşıyaka / İzmir adresinde yerleşik olan Orçun Sezer olup (“Orçun Sezer”), bu Beyana konu kişisel veri işleme süreç ve faaliyetleri, [Sağlık, emniyet, Çevre ve Güvenlik ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Hukuki sebep;

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veri işlemenin hukuki sebebi Orçun Sezer çalışma sahasına giriş yapmayı istemenizdir. Orçun Sezer çalışma sahası özel güvenlik ve gümrük bölgesidir. Bu sebeple sahaya yapılan giriş-çıkışlara ilişkin kayıt tutulması hukuki bir zorunluktur. Bilmenizi isteriz ki; Orçun Sezer olarak kişisel verilerinizi işlerken Kanun’da belirtilen ilkelere ve evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak hareket etmekteyiz ve kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak için azami gayret göstermekteyiz.

Amaç

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdakilerdir:

1. Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturma;

- Kullanıcı doğrulama ve sizden başka hiç kimsenin sistemi kullanamaması;
- Aylık ödemelerin sıkıntısız biçimde yapılabilmesi ve operasyon sürekliliği
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yerine getirmemiz gereken eğitim, raporlama ve bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği yerine getirmemiz gereken kayıt tutuma ve bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek.]
Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz ve işliyoruz?

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için sizden topladığımız kişisel veri içeren belgeler aşağıdakilerdir:

- Şahıs iseniz kimlik bilgileriniz (tamamı),
- Şirket iseniz şirket bilgileriniz,
- Kredi kartı bilgileriniz,
- Adres bilgileriniz,
- Bağlantı için kullandığınız cihazlara ait IP bilgileri,
Hangi yöntemlerle kişisel verilerinizi topluyoruz ve saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi içeren bu belgeleri sizden fiziki olarak veya elektronik ortamda temin ediyoruz.

Bu yöntemlerle topladığımız verileri kanuni yükümlülüklerimizle orantılı olarak makul sürelerle saklıyoruz.

Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verilerinizi siliyor, yok ediyor veya anonim hale getiriyoruz.

Kişisel verilerinizi başkalarıyla paylaşıyor muyuz?

Orçun Sezer olarak, kişisel veri içeren bu dokümanları yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için ve/veya sözleşmenin ifası ile ilgili olduğu ölçüde kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere operasyonlarımızı gereği gibi ve sürekli olarak yerine getirmek için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız; ​

Kişisel verilerinizin hukuki korunmasını sağlamak için Kanun uyarınca aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@orcunsezer.com e-posta adresini kullanarak işbu metne konu kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştiren ve kişisel verilerinizi kayıt altında tutan iş birimi olan Orçun Sezer İSG-Ç Departmanı’na veya genel bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarınız için info@orcunsezer.com e-posta adresini kullanarak Orçun Sezer Uyum Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Orçun Sezer in kişisel verileri hangi amaç, hukuki sebep, süre ve metod ile toplayıp, işleyip, paylaşacağı ve saklayacağı konusunda bilgilendirildim ve aydınlatıldım.

Açık rıza beyanı:

Orçun Sezer Aydınlatma Beyanını okudum ve Orçun Sezer ile paylaştığım/paylaşacağım kişisel verilerimin, özellikle fotoğraf, sağlık ve sabıka kaydım gibi özel nitelikli kişisel verilerimin, bu Beyan kapsamında, yukarıda belirtilen Amaçlara uygun olarak işlenmesini ve gerekli hallerde yine Aydınlatma Beyanında belirtildiği şekilde paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Adı Soyadı
​İmza​
Tarih  • Sosyal medya platformları üzerinden bize ulaşıp takip edebileceğiniz bağlantılar aşağıda listelenmiştir.
  • Park Yaşam Ofisleri Yalı Mah. 6523 Sok. No:32/A Kat:4 Daire:410 Karşıyaka / İzmir
  • 0533 934 17 62
  • info@orcunsezer.com

© 2024 Tüm hakları saklıdır. Ads & Smiles